Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Lời giới thiệu


 
VỀ CHÂU Á MỚI – HỌC CÙNG THẾ GIỚI
(“NEWASIA GLOBAL LEARNING”)

Tháng 8 năm 2001, do có học bổng của Chính phủ Singapore và Nhật Bản về Quản Trị Nhân Sự cho Doanh Nghiệp, tôi và các bạn trong lớp, đến từ nhiều nước khác nhau của Châu Á, đã được  nghe bài phát biểu nổi tiếng của Thủ Tướng Singapore lúc đó – Ông Lý Quang Diệu về định hướng phát triển một Singapore Độc đáo (A Unique - Singapore).  Ngay sau đó, khi trình bày về kế hoạch phát triển năng lực và nguồn nhân sự cho Việt nam, tôi đã chia xẻ suy nghĩ của mình về một kế hoạch Châu Á Mới (NEWASIA) dựa trên những cảm hứng mà Lý Quang Diệu đã nói về một Singapore phát triển.

NEWASIA là một khát vọng của các nước trong khu vực châu Á, của những người lao động Châu Á, mong muốn được học tập và phát triển dựa trên những giá trị mới, tính sáng tạo mới, kỹ năng mới và quan trọng hơn thảy, NEWASIA sẽ đóng vai trò tích cực hơn nữa trong những thập kỷ tới cho quá trình phát triển thế giới, khi chúng ta cùng hợp tác và cùng làm việc.

Để đạt được mong ước trên, không có con đường nào khác ngoài việc nâng cao năng lực và chất lượng học tập và làm việc của các học sinh sinh viên, của người dân châu Á, do bởi một Singapore Độc Đáo mà Lý Quang Diệu mong đợi sẽ là chưa đủ cho cả một tiềm năng phát triển lớn của Châu Á trong tương lai.

NEWASIA được thành lập vào năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong 5 trung tâm kinh tế lớn nhất của Châu Á, với khát vọng của một người phụ nữ (HƯƠNG NGUYỄN) và con gái (CHÂU AN).  Gia đình chúng tôi đã và đang học tập, làm việc và phấn đấu bền bỉ để luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, cho Việt nam, và cộng đồng Châu Á. 

Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt vào giá trị của giáo dục, của tư duy khai phóng, của tính kỷ luật và chăm chỉ lao động.  NEWASIA mong muốn được chia xẻ những thông tin về giáo dục và các kinh nghiệm giáo dục của các nước trên thế giới, đến với các học sinh sinh viên, cha mẹ và Thầy Cô Việt nam, với tâm nguyện để được góp một phần nhỏ sức mình vào hoạt động giáo dục Việt nam.

Các thông tin, tài liệu đăng tải trên trang web này hoàn toàn được tự do sử dụng cho học thuật với trích dẫn nguồn phù hợp.  Rất mong các bạn học sinh sinh viên, cha mẹ và các Thầy Cô sẽ là những thành viên tích cực của một NEWASIA – HỌC CÙNG THẾ GIỚI.

Và bên dưới đây là kế hoạch phát triển NEWASIA GLOBAL LEARNING trong 10 năm tiếp, hướng đến 2070.

NEWASIA GLOBAL LEARNING
Development Plan in the next 10 years
(2020-2030 heading to 2070)

 “In true science for right human values, We trust our Future!”
“Với Khoa Học Vì Những Giá Trị Nhân loại, Chúng tôi tin tưởng xây dựng tương lai”

NewAsia Global Learning is trying our best efforts, through professional and community learning services to help to look for any new approach to life learning in our journey to beautiful spirit life as NewAsia’ mission:
Châu Á Mới  – Học Cùng Thế Giới (NEWASIA GLOBAL LEARNING) luôn nỗ lực hoạt động thông qua những dịch vụ chuyên nghiệp và hoạt động cộng đồng, tại Việt nam và quốc tế, để tìm kiếm những cách tiếp cận với Đời Học – Học Đời như một hành trình phát triển giá trị đời sống tinh thần như sứ mệnh của NEWASIA:

Life learning is a journey We – the People, enjoy every moment of kindness, happiness and the powers of intellectual and wisdom, to lead us to a beautiful heart and mind of spirit life
Học suốt đời là một hành trình mà Chúng ta – (mỗi) Cá nhân và (mỗi) Dân tộc, khao khát khám phá, trong mỗi giây phút tử tế, trong niềm vui hạnh phúc của những đóng góp vào thế giới tri thức và khôn ngoan, nhằm dẫn dắt Chúng ta hướng đến một đời sống tinh thần với tâm hồn và trái tim đẹp đẽ”

Accordingly, key values NEWASIA GLOBAL LEARNING pursuit:
Theo đó, giá trị NEWASIA GLOBAL LEARNING tập trung theo đuổi:
 1. Humanity of People with all and any chance to build up a kindness, happiness, joy and spiritual life when through life learning and sharing with others;
Giá trị của Con Người cùng với những cơ hội tạo dựng sự tử tế, hạnh phúc, niềm vui và đời sống tinh thần Con Người biết chia xẻ với người khác;
 1. Freedom of spiritual life, free to think, free to express, free to explore the true valuable intellectual and wisdom of thousand year human’ history, to onward to the beauty of sustainable future’ development of the next generations;
Con Người luôn được sống với tự do tư tưởng, được khám phá tri thức dựa trên hiểu biết khoa học “thật”, dẫn dắt bởi tri thức và sự khôn ngoan của nhân loại hàng nghìn năm qua, và để mong hướng đến tương lai bền vững sau này cho các thế hệ tiếp sau;
 1. As People, We commit to desire and take right actions for The World Beauty - The Vietnam Beauty as the key responsibility for everyone to try to devote for every People, every Nation, especially the ones who face with disadvantaged situations, to ensure that Every People shall have their chance to live with peace and love.  From Heart to Heart, From People to People, with the honor sincerity and intellectuals, based on mutual cooperation and working together, We expect to live with Vietnam and the World Beauty!
Vì Chúng ta là Con Người, là Nhân loại, ước mong và hành động vì một Thế Giới Tươi Đẹp, một Việt nam Tươi Đẹp (The World Beauty, The Vietnam Beauty) yêu cầu mỗi Con người biết sống vì những con người, những dân tộc, có những hoàn cảnh khó khăn, những con người không có lợi thế, nhằm tìm kiếm những cơ hội mà tất cả đều có cơ hội để cùng chung sống hòa bình và yêu thương.  Từ Trái Tim đến Trái Tim, Từ Nhân Dân đến Nhân Dân, với sự chân thành của tử tế và hiểu biết của tri thức, dựa trên hợp tác và cùng làm việc, chúng ta mong đến một Việt nam và một Thế Giới tươi đẹp!

NEWASIA GLOBAL LEARNING have been following the above mission through some key services to find the values in every human by life learning and better spiritual life:
NEWASIA GLOBAL LEARNING mong mỏi theo đuổi những công việc sau để tìm kiếm những giá trị vì con người trong học tập và đời sống tinh thần tốt đẹp:

I – Professional Services / Những công việc chuyên nghiệp
 • Legal Consulting Services / Dịch vụ tư vấn pháp lý
 • Intellectual Property Consulting Services / Dịch vụ tư vấn và Đại diện Sở hữu trí tuệ
 • Strategic Development and Project Management Consulting, including risk management / Tư vấn phát triển chiến lược và quản lý dự án phát triển (bao gồm tư vấn quản trị rủi ro)
 • Training in different areas/ Dịch vụ đào tạo và giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau
[NEWASIA GLOBAL LEARNING – CONSULTING Logo protected as Tms attached]
(Đính kèm logo NEWASIA bảo hộ như một nhãn hiệu)

II – IPRs (Intellectual Property Rights): Research and Development / Những công việc phát triển tri thức
 1. Develop models and promote IPRs Centers at colleges and public community learning
Xây dựng và phát triển các mô hình trung tâm IPRs tại đại học và cộng đồng;
 1. Build up, step by step, IPRs University News and look forward to cooperate with University World News; Boston College/CIHE, WIPO, USPTO, JPO, and all other international and local agencies for promoting intellectual property – culture and People, providing support services to open any chance of learning and doing research for everyone based on IPRs data and practices. 
Xây dựng bản tin IPRs University News và nỗ lực hợp tác với University World News; Boston College/CIHE cùng WIPO và các tổ chức phát triển trí tuệ - văn hóa – con người để phát triển và mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu khoa học dựa trên giá trị phổ cập của Sở Hữu Trí tuệ;
 1. Research all and any opportunity for promoting Life Learning and Life Success with experimental studies and labor, from the intellectual People in Science – Culture – Intellectual Properties, focusing on the values of International Education and International Cultural and Education Exchange such as Fulbright programs over the world, to look for new approaches to train potentials of high qualified human resources in Education and Social Sciences.
Nghiên cứu các cơ hội phát triển năng lực học tập thành tựu và lao động thành tựu suốt đời (Life Learning – Life Success) thông qua những trải nghiệm học tập và lao động của những người được đánh giá thành tựu trong khoa học – văn hóa – tri thức, đặc biệt tập trung nghiên cứu vào giá trị của giáo dục quốc tế (International Education) và trao đổi giáo dục – văn hóa (như chương trình Fulbright) hướng đến phát triển nhân lực cao cấp cho giáo dục và xã hội;

III – Others / Những công việc khác:
 1. Teaching/Training / Giảng dạy
 2. Research on Higher education, International Higher Education/ Nghiên cứu về giáo dục đại học và giáo dục quốc tế
 3. Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu đánh giá hiệu quả những giá trị IPRs với phát triển tri thức và nhân lực và những nghiên cứu khác / Market Research; Research on Evaluation of IPRs (as an example) for developing intellectuals and HRMS; and other research and studies
IV – Volunteering Services, Vietnam and International
Hoạt động tình nguyện viên, tại Việt nam và Quốc tế

Following NEWASIA’ belief “Tree Life – People Life” Cycles, We trust Whenever Tree and People live with respect to the ancients, We Learn How to Reserve Future for all next Generations!
Niềm Tin NEWASIA theo đuổi:
“Đời Cây – Đời Người:
Cây có cội rễ, Người có tổ tiên! 
Khi thế giới con người là hữu hạn, luôn nhớ ơn tới những gì thế hệ trước để lại để hiểu trách nhiệm của mình với các thế hệ tiếp theo, giống như cây còn rễ, vẫn còn mãi…”

Therefore, every NEWASIA member heartedly commits with any activity for volunteering services, in Vietnam and International in many decades.
Theo đó, mỗi thành viên NEWASIA tận tụy phụng sự mỗi con người, mỗi hoạt động tình nguyện của mình, tại Việt nam và quốc tế trong nhiều năm.

NEWASIA shall focus on volunteering services to develop and promote IPRs, at university levels and public learning community in the key cities in Vietnam, in US and in Japan, as soon as the legal conditions and market are well-ready.
NEWASIA sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện vào phát triển các mô hình Trung Tâm Sở Hữu Trí Tuệ - Cộng đồng Học Tập, tại các cấp đại học và cộng đồng, tại những thành phố và tỉnh thành đông dân cư của Việt nam, ở Mỹ và Nhật, khi những điều kiện cho phép.

A proposal for promoting public learning community with Blue Dragon Children Foundation as a model shall be provided at writing request.
Một trong những đề xuất kế hoạch dài hạn cho mục tiêu học tập cộng đồng cùng với tổ chức Blue Dragon Children Foundation sẽ được gửi đến Quý Vị tham khảo khi có yêu cầu bằng văn bản.

Following is the list of key cities (provinces) NEWASIA GLOBAL LEARNING shall be focused to promote international volunteering services:
Danh sách những thành phố chính (tỉnh thành) NEWASIA GLOBAL LEARNING sẽ tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế:
 • Sài gòn (Hồ Chí Minh)
 • Hà nội
 • Đà Nẵng – Quảng Nam
 • Nha Trang (Khánh Hòa)
 • Thành phố Bình Dương (Bình Dương)
 • Nhơn Trạch (Đồng Nai)
 • Bắc Ninh (Bắc Ninh)

Brief History of NEWASIA’Volunteering:
Tóm tắt lịch sử hoạt động thiện nguyện của NEWASIA:

Vietnam / Việt nam
2001 – present Hy Vong Deaf Impaired School (Trường Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh), 25 Nguyen Van Lac, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh Vietnam
2001 – nay:  Trường Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh, 25 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt nam
2017 - 2020 Disadvantaged Children at North High Central’ Foundation (Program: “Foods for Children”)
2017 – 2020 Quỹ Trẻ Em Nghèo vùng cao (http://tnvc.vn/) (Chương trình Cơm có thịt cho trẻ em vùng cao)
2017 – 2020 Blue Dragon Children Foundation www.bluedragon.org/emergency-appeal

US
International Cultural and Education Exchanges at nation – wide and state levels:
Hoạt động tình nguyện dành cho trao đổi văn hóa và giáo dục quốc tế tại cấp liên bang và bang:
2014 – 2017 Asian Museum – Corpus Christi, Texas, US (https://www.texasasianculturesmuseum.org/)
2014 – 2017 Ray High School (https://ray.ccisd.us/)
2014 – 2016 A&M Corpus Christi, A&M College Station University (www.tamucc.edu)
2016-2018 NAFSA (www.nafsa.org)
2016 – 2019 Vietnam Veteran Association (https://vva.org/)
2019 Boston City, Massachusetts

Các dịch vụ chuyên nghiệp và hoạt động khác:
Professional Services / Những công việc chuyên nghiệp

 
 • Legal Consulting Services / Dịch vụ tư vấn pháp lý
 • Intellectual Property Consulting Services / Dịch vụ tư vấn và Đại diện Sở hữu trí tuệ
 • Strategic Development and Project Management Consulting, including risk management / Tư vấn phát triển chiến lược và quản lý dự án phát triển (bao gồm tư vấn quản trị rủi ro)
 • Training in different areas/ Dịch vụ đào tạo và giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau
IPRs (Intellectual Property Rights): Research and Development / Những công việc phát triển tri thức

Develop models and promote IPRs Centers at colleges and public community learning
Xây dựng và phát triển các mô hình trung tâm IPRs tại đại học và cộng đồng;
 
Build up, step by step, IPRs University News and look forward to cooperate with University World News; Boston College/CIHE, WIPO, USPTO, JPO, and all other international and local agencies for promoting intellectual property – culture and People, providing support services to open any chance of learning and doing research for everyone based on IPRs data and practices. 
Xây dựng bản tin IPRs University News và nỗ lực hợp tác với University World News; Boston College/CIHE cùng WIPO và các tổ chức phát triển trí tuệ - văn hóa – con người để phát triển và mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu khoa học dựa trên giá trị phổ cập của Sở Hữu Trí tuệ;
 
Research all and any opportunity for promoting Life Learning and Life Success with experimental studies and labor, from the intellectual People in Science – Culture – Intellectual Properties, focusing on the values of International Education and International Cultural and Education Exchange such as Fulbright programs over the world, to look for new approaches to train potentials of high qualified human resources in Education and Social Sciences.
Nghiên cứu các cơ hội phát triển năng lực học tập thành tựu và lao động thành tựu suốt đời (Life Learning – Life Success) thông qua những trải nghiệm học tập và lao động của những người được đánh giá thành tựu trong khoa học – văn hóa – tri thức, đặc biệt tập trung nghiên cứu vào giá trị của giáo dục quốc tế (International Education) và trao đổi giáo dục – văn hóa (như chương trình Fulbright) hướng đến phát triển nhân lực cao cấp cho giáo dục và xã hội;

Others / Những công việc khác:
 • Teaching/Training / Giảng dạy
 • Research on Higher education, International Higher Education/ Nghiên cứu về giáo dục đại học và giáo dục quốc tế 
 • Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu đánh giá hiệu quả những giá trị IPRs với phát triển tri thức và nhân lực và những nghiên cứu khác / Market Research; Research on Evaluation of IPRs (as an example) for developing intellectuals and HRMS; and other research and studies 

Qualifications and Certificates / Những chứng nhận chuyên môn chuyên nghiệp
Internationally and nationally well-recognized qualifications and certificates NEWASIA achieved in the last 20 years + in relation to following industries:
 1. Legal Services, incl. Intellectual Property Agency
 2. Business and Project Strategic Development and Management, incl. Risk Evaluation and Management; Market Research
 3. Higher Education, International Education
Educational Leadership (A&M CC, 2014-2017):
 • Higher Education and Law
 • Professional in Education Organization
 • Curriculum Theory
 • Philosophy of Education
 • Higher Education and Finance
 • Qualitative Research Method
 • Analysis and Report Research
 • Student Affairs in College – University
 • Clinical Leadership Lab
 • Policy Development – Decision Making
 • Contemporary Theories
 • Educational Leadership
 • Community Leadership
Strategic Management Consulting (IMC, BK-HCM, 2006-2008)
Strategic Management Consulting
Ethics in Consulting
Consulting Process
Consulting Competence
Management of Consulting Firms
Law of Management Consulting  

Introduction to International Management Consulting

Chúc tất cả chúng ta đều thành công trên con đường học cùng thế giới!

Trân trọng,
 
Hương Nguyễn
Nhà Sáng Lập
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật